Ana Sayfa

Ana Sayfa

letişim

İletişim

KPSS Dershanesi Logo Anasayfa

KPSS Genel Kültür

KPSS Genel Yetenek

KPSS Eğitim Bilimleri

KPSS Haberleri

KPSS Eğitim Videoları

KPSS A Grubu Hazırlık

KPSS VCD Eğitim Setleri

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Seti KPSS Eğitim Bilimleri Eğitim Seti KPSS Genel Kültür Kitapları - Genel Yetenek Kitapları- Eğitim Bilimleri Kitapları KPSS Eğitim Marketi


KPSS Eğitim Bilimlerine Hazırlık

Eğitim Bilimleri Alanları
Eğitim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme ve Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Eğitim Psikolojisi ( Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi ), Eğitim Bilimleri ( Eğitim Bilimine Giriş )

Eğitim Yöntem ve Teknikleri
Öğretim İlkeleri Temel Kavramlar Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları (Modelleri-Kuramları) Tam Öğrenme Okulda Öğrenme Modeli Öğretim Durumları Modeli Çoklu Zekâ Yapılandırıcı Yaklaşım Beyin Temelli Öğrenme Probleme Dayalı Öğrenme İşbirlikli Öğrenme Proje Temelli Öğrenme Etkin (Aktif) Öğrenme Kavram Haritası Düşünme Biçimleri (Yaratıcı, Eleştirel, Yansıtıcı) Öğretim Stratejileri Sunuş Yoluyla Öğretim. Buluş Yoluyla Öğretim Araştırma-inceleme Yoluyla Öğretim Yöntemlerin ve Tekniklerin Belirlenmesinde İlkeler Öğretim Yöntemleri Anlatım (Takrir) Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma Problem Çözme Bireysel Çalışma Grupla Öğretim Teknikleri Beyin Fırtınası Gösteri (Demonstrasyon) Soru-Cevap Rol Oynama Drama Benzetim Altı Şapkalı Düşünme Mikro Öğretim Eğitsel Oyunlar Bireysel Öğretim Teknikleri Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlı Öğretim. Bilgisayar Destekli Öğretim. Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri. Gezi-Gözlem Ev-Ödevi... slm

Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar Değişken Türleri Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Türleri Ölçmede Birim Ölçmede Sıfır Ölçek ve Türleri. Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Hata ve Türleri Güvenirlik Korelâsyon. Güvenirlik Kestirme Yolları. 1. Test-Tekrar Test Yöntemi 2. Paralel (Eşdeğer) Formlar Yöntemi. 3. Eşdeğer Yarılar Yöntemi 4. Kuder Richardson Yöntemi (KR-20, KR-21 Formülleri) 5. Cronbach Alpha Katsayısı 6. Puanlayıcı Güvenirliği. Geçerlik Geçerlik Türleri.. 1. Kapsam Geçerliği. 2. Bir Ölçüte Dayalı Geçerlik (Yordama, Uygunluk) 3. Yapı Geçerliği 4. Görünüş Geçerliği. Geçerliği Etkileyen Faktörler Güvenirlik ve Geçerlik Arasındaki İlişki Kullanışlılık. Eğitimde Kullanılan Testlerin Sınıflandırılması. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları. Yazılı Yoklama Sözlü Yoklama Kısa Cevaplı Test (Boşluk Doldurma) Sınıflama Gerektiren Testler Doğru-Yanlış Tipi Sınavlar Çoktan Seçmeli Testler Eşleştirme Maddeleri Psiko-Motor (Devimsel) Becerilerin Ölçülmesi Çağdaş Değerlendirme Yaklaşımları Portfolyo (Öğrenci Gelişim Dosyası) Rubrik (Puanlama Yönergesi) Kontrol Listesi Değerlendirme Türleri (Amacına Göre) Test Geliştirmenin Aşamaları. Ölçme Sonuçlan Üzerinde İstatistiksel işlemler. Verilerin Düzenlenmesi. Verilerin Gruplandırılması Düzenlenen Verilerin Grafikle Gösterilmesi Merkezi Dağılım Ölçüleri (Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama) Gruplanmış Verilerde Mod Ortancanın Özellikleri Aritmetik Ortalama Ağırlıklı Ortalama Mod, Medyan ve Ortalama Arasındaki İlişki Değişim Ölçüleri. Gruplanmış Verilerde Ranj. Varyans ve Standart Sapma Standart Puanlar Z Puanı. T Puanı Madde Analizi...

Program Geliştirme ve Sınıf Yönetimi
Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Eğitim Kurumlarının (Okulun) işlevleri Öğretmen Yeterlikleri Felsefe ve Eğitim. Program Geliştirmede Temel Kavramlar ve İlişkileri Programın Öğeleri Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Eğitim Felsefeleri. Başlıca Program Geliştirme Modelleri Başlıca Program Tasarımı Yaklaşımları Program Geliştirme. İhtiyaç Nedir? İhtiyaç Saptama Yaklaşımları İhtiyaç Saptama Teknikleri Hedef Nedir? Hedefler ve Nitelikleri Hedeflerin Dikey Boyutta Sıralanması Hedefi Belirleme Süreci Hedef Yazımında Yaklaşımlar Hedeflerin Davranışlara Dönüştürülme Gerekçeleri. Günlük Ders Planı nitelendirilmiş Yıllık Plan Çağdaş Eğitim ve Program Geliştirme Anlayışı Yeni ilköğretim programları (1-5. Sınıflar) Sınıf Yönetiminin Tanımı ve İşlevi Sınıf Yönetimi Yaklaşımları Etkili Bir Sınıf yönetiminde Öğretmenin Rolü ve Görevleri Sınıf Yönetiminin Boyutları Sınıf Yönetiminde Fiziksel Düzen. Sınıf Yönetiminde Plan ve Program Etkinlikleri Sınıf Yönetiminde Zamanın Düzenlenmesi Sınıf Yönetiminde Kuralların Belirlenmesi ve İlişkilerin Düzenlenmesi Sınıf içinde İstenmeyen Davranışlar Sınıf içinde istenmeyen Davranışların önlenmesi Sınıf İçinde İstenmeyen Davranışların Değiştirilmesi...

Rehberlik
Eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri, yeri ve önemi; çağdaş eğitimde okulun yapısı; öğrenci kişilik hizmetleri kapsamındaki etkinlik alanları, Rehberliğin tanımı ve amacı, rehberlik hizmetleri kapsamında yer alan ve almayan etkinlikler; rehberliğin ilkeleri ve rehberlikte hizmet alanları, Rehberliğin türleri ve eğitimde rehberlik hizmetleri, Kişisel Rehberlik - Tanımı, amacı ve bu kapsamda öğrenciye kazandırılması gereken yeterlilikler; insancı psikoloji ve eğitimle ilişkisi, Kişisel Rehberlik - Eğitim sürecinde öğretmen-öğrenci ilişkilerini kolaylaştırıcı faktörler, Mesleki Rehberlik - Tanımı, amacı , mesleki gelişim süreci ve aşamaları, Mesleki Rehberlik - Mesleki gelişim kuramları, Eğitsel Rehberlik - Tanımı, amacı ve bu kapsamda öğrenciye kazandırılması gereken yeterlikler, Eğitsel Rehberlik - Eğitim kademelerine göre, Bireyi Tanıma Teknikleri - Tanımı, amacı ve bireyi tanımanın önemi; testler, Bireyi Tanıma Teknikleri - Test-dışı teknikler; bireyi tanımada uyulması gereken ilkeler, Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, Rehberlikte program geliştirme, Rehberlik Örgütü ve İlgili Mevzuat... Öğretmende bulunması gereken...

Eğitim Psikolojisi ( Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi )
Gelişim: Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim süreçleri, gelişimde süreklilik ve süreksizlik ikilemi, Gelişime etki eden etmenler, Gelişimin ilkeleri, dönemleri ve gelişim ödevleri, Doğum öncesi ve bebeklik döneminde fiziksel gelişim, İlk çocukluk ve Engenlikte Fiziksel Gelişim, Bilişsel Gelişim, Kişilik Gelişimi, Ahlak Gelişimi, Öğrenme Psikolojisi; temel kavramlar ve öğrenmeye etki eden etmenler, Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma kuramları, Sosyal-Bilişsel Kuram ve Bilgi İşleme Kuramı , Weiner'in nedensel çıkarsama kuramı, Gagne'nin Öğrenmenin koşulları kuramı... KPSS-2008 Gelişim Soruları

Eğitim Bilimleri ( Eğitim Bilimine Giriş )
Eğitimin Temel Kavramları; Bir Bilim Olarak Eğitimin Temelleri: Felsefi, Sosyal, Hukuki, Psikolojik, Ekonomik, Politik; Eğitimin Tarihsel Gelişimi; Eğitim Bilimlerinde Yöntem; Eğitimin İşlevleri; Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Toplumsal Değişme ve Yenileşme; Bir Meslek Olarak Öğretmenlik; Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler...
 

KPSS Eğitim Bilimleri Görüntülü Eğitim Seti 57 DVD + Rehberlik Kitabı


KPSS Eğitim Bilimleri Görüntülü Eğitim Seti 57 DVD + Rehberlik Kitabı

KPSS Eğitim Bilimleri Görüntülü Eğitim Seti 57 DVD + Rehberlik Kitabı

KPSS Öğretmen Adayları Görüntülü Eğitim Seti 57 DVD + Rehberlik Kitabı GÜNCEL

Türkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip KPSS Görüntülü Eğitim Seti(YENİ ÇIKTI)
Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

- KPSS Gelişim Psikolojisi Görüntülü Eğitim Seti 11 DVD
- KPSS Öğrenme Psikolojisi Görüntülü Eğitim Seti 11 DVD
- KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Görüntülü Eğitim Seti 9 DVD
- KPSS Ölçme ve Değerlendirme Görüntülü Eğitim Seti 6 DVD
- KPSS Program Geliştirme Görüntülü Eğitim Seti 13 DVD
- KPSS Rehberlik Görüntülü Eğitim Seti 7 DVD

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.

KPSS Eğitim Bilimleri (Öğretmen Adayları) İÇİNDİR:

- Öğretmen Adayları İçin

Neden Görüntülü KPSS Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.

Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel KPSS Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2011 KPSS Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2012 - 2013... Her Yıl Yapılacak KPSS Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.

KPSS Gelişim Psikolojisi Görüntülü Eğitim Seti 11 DVD
» Gelişimin Temel Kavramları
- Gelişim Psikolojisi
- Gelişim Araştırmalarında Kullanılan Araştırma Yöntemleri
- Gelişim 

» Fiziksel Gelişim
- Fiziksel Gelişim

» Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
- Bilişsel Gelişim Kuramları
- Dil Gelişimi
- Dil Gelişiminin Aşamaları 

» Kişilik Gelişimi
- Kişilik
- Kişilik Kuramları
- Kişilik Gelişimine ilişkin diğer Konular 

» Ahlak Gelişimi
- Piaget ve Ahlak Gelişimi
- Kohlberg ve Ahlak Gelişimi 

ÖRNEK DEMO GÖRÜNTÜLER  

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ DEMO GÖRÜNTÜLER

KPSS Öğrenme Psikolojisi Görüntülü Eğitim Seti 11 DVD 

» Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar
- Psikoloji Bilimi
- Öğrenmenin Tanımı
- Öğrenmeyle İlgili Temel Kavramlar
- Öğrenme Kuramları 

» Tepkisel (Klasik) Koşullanma
- Pavlov ve Tepkisel Koşullanma Deneyi
- Tepkisel Koşullanmada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
- Tepkisel Koşullama İlkeleri 

» Bitişiklik ve Bağlaşımcık Kuramı
- Bitişiklik Kuramları
- Bağlaşımcılık (Bağ) Kuramı 

» Edimsel (Operant) Koşullanma
- Skinner ve Öğrenme
- Pekiştirme ve pekiştireç
- Pekiştirme Tarifeleri
- Ceza
- Ara Verme (Tıme Out)
- Edimsel Koşullanma İle İlgili Kavramlar
- Skinner ve Programlı Öğretim

» İşaret - Gestalt Kuramı
- Amaçlı Davranışçılık
- Beklenti Öğrenme ve Ödül Beklentisi
- Gizil (Örtük) Öğrenme
- Yer Öğrenme
- Öğrenmenin Değişkenleri
- En Az Çaba İlkesi
- Örtük Sönme
- Bilişsel Senaryo
- Tolmana Göre Öğrenme Türleri 

» Sosyal Öğrenme Kuramı
- Sosyal Öğrenme Kuramı (Sosyal Bİlişsel Kuram)
- Sosyal Öğrenmede Dolaylı Yaşantılar
- Öğrenmeyi Etkileyen Bir Faktör Olarak Modelin Özellikleri
- Öğrenmeyi Etkileyen Bir Faktör Olarak Gözlemcinin Özellikleri
- Karşılıklı Belirleyicilik İlkesi
- Gözlem Yoluyla Öğrenme Süreçleri
- Sosyal Öğrenme Yoluyla Edinilebilecek Davranışlar 

» Gestalt Kuramı
- Gestalt Öğrenme Kuramı
- Phi Fenomen
- Pragnanz Yasası
- Algısal Örgütleme Yasaları
- Algısal Kavramlar
- Gestalt Kuramına Göre Davranışın Belirleyicileri
- Bellek Süreci, iz Sistemi ve Unutma
- iç görüsel (Kavrayış Yoluyka/Sezgisel) Öğrenme
- Üretici Düşünme
- Von Restorff Etkisi (Tecrit Etkisi) 

» Bilgiyi İşleme Kuramı
- Bilgiyi İşleme Kuramı
- Bellek Türleri
- Bilişsel Süreçler
- Yürütücü Kontrol Süreçleri/Yürütücü Biliş Bilgisi (Meta biliş)

ÖRNEK DEMO GÖRÜNTÜLER
 

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ DEMO GÖRÜNTÜLER 

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Görüntülü Eğitim Seti 9 DVD

» Öğretim İlkeleri, Kuram Model ve Yaklaşımlar
- Öğretim ilkeleri
- Temel Kavramlar
- Öğretme - Öğrenme Yaklaşımları (Modelleri-Kuramları)
- Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları
- Öğrenme Stratejileri ve Stilleri
- Düşünme Biçimleri 

» Öğretim Stratejileri
- Sunuş Yoluyla Öğretim
- Buluş Yoluyla Öğretim
- Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim 

» Öğretim Yöntemleri
- Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesinde ilkeler
- Öğretim Yöntemleri 

» Öğretim Teknikleri
- Grupla Öğretim Teknikleri
- Bireysel Öğretim Teknikleri
- Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri
- Diğer Öğretim Teknikleri 

ÖRNEK DEMO GÖRÜNTÜLER 

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ DEMO GÖRÜNTÜLER 

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Görüntülü Eğitim Seti 6 DVD 

» Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Genel Bir Bakış
- Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar 

» Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler
- Giriş
- Hata ve Türleri
- Güvenirlik (0-1)
- Geçerlik (-1 +1)
- Güvenirlik ve Geçerlik Arasındaki İlişki
- Kullanışlılık 

» Eğitimde Kullanılan Testlerin Sınıflandırılması
- Test Geliştirmenin Aşamaları
- Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçlarının Sınıflandırılması
- Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları 

» Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler
- Verilerin Düzenlenmesi
- Grup İstatistikleri
- Birey İstatistikleri
- Normal Dağılım
- Madde İstatistikeri
- Standart Hata
- Mutlak Başarı Yüzdesi (Oranı)

ÖRNEK DEMO GÖRÜNTÜLER
 

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ DEMO GÖRÜNTÜLER 

KPSS Program Geliştirme Görüntülü Eğitim Seti 13 DVD

» Eğitim Bilimine Giriş
- Temel Kavramlar
- Eğitimin Tarihsel Temelleri
- Eğitimin Felsefi Temelleri
- Eğitimin Sosyal Temelleri
- Eğitimin Psikolojik Temelleri
- Eğitimin Hukuksal Temelleri

» Program Geliştirmeye Giriş
- Program Geliştirmede Temel Kavramlar ve İlişkileri
- Program Öğeleri
- Program Geliştirme ve Kurumsal Temelleri

» Program Tasarımı Yaklaşımları ve Program Geliştirme Modelleri
- Eğitimde Program Tasarımı
- Başlıca Program Tasarımı Yaklaşımları
- Başlıca Program Geliştirme modelleri

» Program Geliştirmenin Planlanması
- Program Geliştirme Grupları
- Çalışma Planının Oluşturulması
- İhtiyaç Saptama

» Program Tasarısı Hazırlamada Hedefler
- Hedef ve Nitelikleri
- Hedeflerinin Dikey Boyutta Sınıflanması
- Hedef Belirleme Süreci
- Hedeflerinin Davranışlara Dönüştürülme Gerekçeleri
- Hedef Yazımında Yaklaşımlar
- Yenilenmiş Bloom Taksonomisi

» Program Tasarımı Hazırlamada İçerik ve Belirlenmesi
- İçerik Nedir
- İçerik Belirleme İlkeleri
- İçerik Düzenleme Yaklaşımları
- Belirt Ke Tablosu

» Program Tasarımı Hazırlamada Eğitim Durumları
- Eğitim Durumları Nedir
- Eğitim Durumlarının Belirlenmesinde İlkeler
- Eğitim Durumlarının Temel Boyutları
- Öğretimde Materyal ve Araç-Gereç Kullanımı
- Eğitim Durumlarını Düzenleme Kuralları
- Eğitim Durumu Değişkenleri

» Program Tasarımı Hazırlamada Sınama Durumları
- Sınama Durumu (Ölçme-Değerlendirme) Nedir
- Amacına Göre Değerlendirme Türleri
- Sınama Durumlarını Düzenleme ilkeleri

» Programın Denenmesi, Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
- Programın Denenmesi, Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Süreci

» Plan ve Çağdaş Eğitim Anlayışı
- Plan Nedir
- Planın Amacı ve İşlevi
- Plan Yapmanın İlkeleri
- Planın Yararları
- Öğretim Planı Çeşitleri
- Çağdaş Eğitim ve Program Geliştirme
- Yeni İlköğretim Programları (1-5. Sınıflar)

» Sınıf Yönetimi
- Sınıf Yönetiminin Tanımı Ve İşlevi
- Sınıf Yönetimi Yaklaşımları
- Etkili Bir Sınıf Yönetiminde Öğretmenin Rolü ve Görevleri
- Sınıf Yönetiminin Boyutları
- Sınıf Yönetiminde Kuralların Belirlenmesi ve İlişkilerin Düzenlenmesi

ÖRNEK DEMO GÖRÜNTÜLER

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ DEMO GÖRÜNTÜLER

KPSS Rehberlik Görüntülü Eğitim Seti 7 DVD

» Çağdaş Eğitim, Öğrenci Kişilik ve Rehberlik Hizmetleri
- Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim
- Rehberlik Nedir?
- Rehberliğin Temelleri
- Rehberliğin Dünyadaki ve Türkiyedeki Gelişimi

» Rehberlik Hizmetleri
- Rehberlik Hizmetleri

» Rehberlik Çeşitleri
- Hizmet (Uygulama) Alanlarına Göre Rehberlik
- Problem Alanına Göre Rehberlik
- Öğretim Basamaklarına Göre Rehberlik
- Birey Sayısına Göre Rehberlik
- Temel İşlevlerine Göre Rehberlik

» Bireyi Tanıma Teknikleri
- Bireyi Tanıma İlkeleri
- Bireyi Tanıma Teknikleri

» Psikolojik Danışma Kuramları
- Psikolojik Danışmada Kullanılan Yaklaşımlar
- Psikolojik Danışmada Kullanılan sözel Teknikler
- Psikolojik Danışma Kuramları

» Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen - Öğrenci İlişkileri
- Öğretmen - Öğrenci İletişimi
- İletişim Engelleri
- Öğretmen Davranışları
- Okullarda Saldırganlık, Şiddet ve Zorbalık
- Çatışma Ve Çatışma Çözme Yöntemleri
- Akran Eğitimi
- Akran Danışmanlığı

» Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi
- Örgütlenmede Rehberlik Modelleri
- MEB Rehberlik Hizmetleri Örgütlenmesi

ÖRNEK DEMO GÖRÜNTÜLER

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ DEMO GÖRÜNTÜLER 

KPSS Eğitim Bilimleri Görüntülü Eğitim Seti 57 DVD + Rehberlik Kitabı