Ana Sayfa

Ana Sayfa

letişim

İletişim

KPSS Dershanesi Logo Anasayfa

KPSS Genel Kültür

KPSS Genel Yetenek

KPSS Eğitim Bilimleri

KPSS Haberleri

KPSS Eğitim Videoları

KPSS A Grubu Hazırlık

KPSS VCD Eğitim Setleri

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Seti KPSS Eğitim Bilimleri Eğitim Seti KPSS Genel Kültür Kitapları - Genel Yetenek Kitapları- Eğitim Bilimleri Kitapları KPSS Eğitim Marketi


Program Geliştirme Test SorularıProgram Geliştirme Test Soruları 1
Program Geliştirme Test Soruları 1

1- Kapsam ve zaman bakımından en kapsamlı olan plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) ünite planı
B) ders planı
C) belirtke tablosu
D) yıllık plan
E) gözlem planı

2- Öğrencinin okuduğu bir kompozisyona başlık bulması hangi hedef davranışa girmektedir?

A) Bilgi
B) Uygulama
Q Kavrama
D) sentez
E) analiz

3- Program geliştirme süreçleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) hedefler
B) okulun fiziki durumu
Q içerik
D) eğitim düzeyi
E) değerlendirme

4- Öğretmenin derse başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) konuları gözden geçirmeli
B) önceki konulara değinmeli
C) dikkat çekmeli
D) örnekler vermeli
E) İpucu vermeli

5- Öğrencilerin bir konuyu projeler hazırlayarak öğrenmesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hayatilik
B) Ekonomiklik
c) Açıklık
D) Uygulanabilirlik
E) Yaparak-yaşayarak

6- Planlama yapmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) sınıf içi kaynaştırmayı artırma
B) sınıftaki öğrencileri sosyal yapma
c) etkili öğrenmeyi sağlama
D) sınıf düzenini sağlama
E) öğretmene kolaylık sağlama

7- Bir öğretim programında ön koşul öğrenmeleri anımsatılması ve önceki öğretilmelerin,onraki konulara temel olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) hayatilik
B) aktüalite
C) açıklık
D) kaynaşıklık
E) aşamalılık

7- Bir öğretim programında ön koşul öğrenmeleri anımsatılması ve önceki öğretilmelerin,sonraki konulara temel olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) hayatilik
B) aktüalite
C) açıklık
D) kaynaşıklık
E) aşamalılık

9- Ömek bir program aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir?

A) Toplumun ihtiyaçlarını karşılar
B) Öğrenci yaşantılarına yer verir
C) Kişisel ayrılıklara yer verir
D) Kişinin ilgi ve yeteneklerini geliştirir
E) Esnek değildir.

10- Uyancı karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir?

A) Hedef davranış
B) İçerik
C) Öğrenme yaşantısı
D) Tam öğrenme
E) Sınama durumu

11- Eğitim programlarında en önemli kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daimicilik
B) Esasicilik
C) Davranışçılık ve bilişsel alan
D) İlericilik
E) Yeniden kurmacılık

12- Kişinin hayatından karşılaştığı değişik sorunlan çözme becerisini kazandığı ve bu süreçte üst düzey düşünme becerilerini kazandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ders alıp yapma yöntemi
B) Problem çözme yöntemi
C) Örnek olay yöntemi
D) Tartışma yöntemi
E) Beyin fırtınası

13- Bir müzik öğretmeni öğrencilere flütün nasıl tutulduğunu göstermiş. Daha sonrada her öğrencinin flütün nasıl tuttuklarına bakmıştır.
Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnek - olay yöntemi
B) Gösterip - yaptırma yöntemi
C) Tartışma yöntemi
D) Anlatım yöntemi
E) Problem çözme yöntemi

14- Ekonomi uzmanından oluşan bir grubun bir konuyu dinleyici grubunun önünde değişik boyutlanyla tartışmasını sağlayan "tartışma tekniği" aşağıdakilerden hangisidir?
A) forum
B) panel
c) soru-cevap
D) sempozyum
E) bildiri

15- Tartışma yönteminin kişinin çok yönlü gelişimine büyük oranda katkısı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemin kişinin gelişimine sağladığı en önemli katkıdır?

A) Kişilerin birbirine saygı duymasını sağlaması
B) Etkili öğrenmeyi gerçekleştirmesi
C) Kişilerin düşündüğünü ifade etmesini ve paylaşmasını sağlaması
D) Kişilerin birbirini anlamasını sağlaması
E) Konuyu ilgi çekici ve zevkli bir ortama getirmesi

16- Öğretmen çocuk üzerinde anne mi yoksa baba mı etkili olduğunu sınıfta öğrenciler arasında tartışılmasını sağlar .öğrenciler konuşma için öğretmenden izin alır ve hemen herkes konu hakkında konuşur.

Yukanda açıklaması yapılan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brifing
B) sempozyum
C) Panel
D) Açık oturum
E) Münazara

17- Aşağıdakilerden hangisi sempozyum tekniğinin en önemli özelliğidir?

A) Konuları her yönüyle tartışması
B) Bilimsel bakış açısı kazandırması
C) Dinleyenlerin uzun süre ilgisini çekmesi
D) Organizasyonu kolay olması
E) Ortak düşünceler ortaya çıkarma

18- Aşağıdaki yönetim yaklaşımlanndan hangisinde öğretmen daha merkezdedir?

A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Buluş yoluyla öğretim
C) Araştırma- inceleme yoluyla öğretim
D) Tam öğrenme
E) İşbirlikçi öğrenme

19- Simülasyon tekniğinin öğretimde tercih edilmesini sağlayan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenci katılımını sağlaması
B) Etkili öğrenmesini sağlaması
C) Tehlikeli durumlarda riski ve maliyeti azaltması
D) Öğretimde duyu organlarının etkisini artırması
E) Dersi ilgi çekici ve zevkli bir duruma getirmesi

20) Soru - cevap öğretim yönteminin işlevlerinden birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Öğrenciyi çok yönlü bilgilendirmek
B) Öğrencinin bilgi birikimini ölçmek
C) Bilgiyi kullanma yollarını geliştirme
D) Öğrenciler arasında rekabeti sağlamak
E) Öğrenciyi de aktif kılmak

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C B C E C E A E A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C B B C D B A C D