Ana Sayfa

Ana Sayfa

letişim

İletişim

KPSS Dershanesi Logo Anasayfa

KPSS Genel Kültür

KPSS Genel Yetenek

KPSS Eğitim Bilimleri

KPSS Haberleri

KPSS Eğitim Videoları

KPSS A Grubu Hazırlık

KPSS VCD Eğitim Setleri

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Seti KPSS Eğitim Bilimleri Eğitim Seti KPSS Genel Kültür Kitapları - Genel Yetenek Kitapları- Eğitim Bilimleri Kitapları KPSS Eğitim Marketi


Program Geliştirme Test SorularıProgram Geliştirme Test Soruları 4
Program Geliştirme Test Soruları 4

1. Belli bir plân ve programa bağlı olmayan, düzensiz eğitim faaliyetlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnformal Eğitim
B) Formal Eğitim
C) Yaygın Eğitim
D) Hizmet içi Eğitim
E) Halk Eğitimi

2. Belli bir plân ve programa bağlı olan fakat okullarda verilmeyen eğitim faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnformal Eğitim
B) Örgün Eğitim
Q Yaygın Eğitim
D) İlkokul Eğitimi
E) Lise Eğitimi

3. Bir sosyal bilgiler öğretmeninin sosyal bilimler laboratuarını düzenlemesi, küreleri ve haritalan yerleştirmesi ve konunun işlenmesi aşamalan aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanır?

A) Çevre koşullarını düzenleme
B) Öğretim plânı hazırlama
C) Derse ilgiyi çekme
D) Öğretme ortamını düzenleme
E) Öğretim hedeflerini belirleme

4. Bir öğretmenin derste anlattığı konuyu yaşanılan yörenin özellikleri ile eşleştirdiği özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomiklik
B) Esneklik
C) Değişmezlik
D) Görevsellik
E) Bilimsellik

5. Bir öğretmenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine öğretim programında yer vermemesi eğitim programının hangi özelliğinin ihlal edildiğini gösterir?

A) İşlevsellik
B) Esneklik
C) Değişmezlik
D) Bilimsellik
E) Ekonomiklik

6. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme yaklaşımlarında bilimsel yaklaşımlar sınıfına girmez?

A) Davranışçı Yaklaşım
B) Yönetimsel Yaklaşım
C) Akademik Yaklaşı
D) Sistem Yaklaşımı
E) Hümanistik Yaklaşım

7. Bir fizik öğretmeninin derslerinde kimya, biyoloji gibi disiplinlerden de faydalanması program tasanm ilkelerinden hangisinin kullanıldığını göstermektedir?

A) Ardışıklık
B) Kaynaştırma
C) Süreklilik
D) Bağdaşımcılık
E) Denge

8. inkılap Tarihi dersinde Trablusgarp Sa-vaşı'nı anlatan bir öğretmenin Osmanlı Tarihi dersine değinerek Osmanlı'nın son dönemleri hakkında bilgi vermesi öğretmenin hangi program tasanm ilkesini kullandığını gösterir?

A) Ardışıklık
B) Kaynaştırma
C) Süreklilik
D) Bağdaşımcılık
E) Denge

9. "Bilgilerin kalıcı hale getirilmesi için öğrencinin yaşına ve düzeyine göre tekrarı gereklidir." diyen bir eğitimci aşağıdaki program tasanm ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Ardışıklık
B) Kaynaştırma
C) Süreklilik
D) Bağdaşımcılık
E) Denge

10. Öğrenci merkezli program tasanmlan hangi felsefe akımına dayanır?

A) İdealizm
B) Realizm
C) Varoluşçuluk
D) Naturalizm
E) Pragmatizm

11. Öğretmenin ders sunumunda aktif olduğu, dersler arasında ilişki kurulmayan, sözel etkinlikler üzerinde durulan program tasanm modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk Merkezli Tasarım
B) Romantik Tasarım
C) Hümanist Tasarım
D) Konu Tasarımı
E) Çekirdek Tasarımı

12. I. Mihver dersler merkeze alınır. II. Diğer dersler mihver derse paralel incelenir.

Yukandaki özellikler aşağıdaki program tasannu modellerinden hangisine aittir?
A) Konu Tasarımı
B) Disiplin Tasarımı
C) Disiplinler Arası Tasarım
D) Romantik Tasarım
E) İnsancıl Tasarım

13. Taba'nın "kişi yaşadığını öğrenir" görüşünü esas alan, öğrenmede öğrencinin aktif olması gerektiğini söyleyen program tasannu modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konu Tasarımı
B) Çocuk Merkezli Tasarım
C) insancıl Tasarım
D) Disiplin Tasarımı
E) Süreç Tasarımı

14. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme çalışma grubunda bulunması gereken bir üye değildir?

A) Program geliştirme uzmanı
B) Ölçme ve değerlendirme uzmanı
C) İlgili konu uzmanı
D) İlgili alan öğretmeni
E) Rehberlik öğretmeni

15. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme danışma grubu üyelerinden değildir?

A) Eğitim Felsefecisi
B) Eğitim Psikologu
C) Eğitim Sosyologu
D) Okul Yöneticisi
E) İlgili Alan Öğretmeni

16. Program geliştirme sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedef Yazma
B) İhtiyaç Saptama
C) Davranış Yazma
D) Belirtke Tablosu Yapma
E) Ünite Analizi Yapma

17. Program geliştirme amacıyla ihtiyaç belirleme sürecinde en son geliştirilen ve yoğun olarak kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Progel Tekniği
B) Delphi Tekniği
C) İş Analizi Tekniği
D) Gözlem Tekniği
E) Kaynak Tarama Tekniği

18. Program geliştirirken ihtiyaç saptama aşamasında okul ve eğitim ortamının bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklar Yaklaşımı
B) Demokratik Yaklaşım
C) Analitik Yaklaşım
D) Betimsel Yaklaşım
E) Çoğunluk Yaklaşımı

19. Aşağıdakilerden hangi yaklaşım en kapsamlı program değerlendirme yaklaşımıdır?

A) Ortama göre değerlendirme
B) Başarıya göre değerlendirme
C) Öğrenmeye göre değerlendirme
D) Ürüne göre değerlendirme
E) Erişiye göre değerlendirme

20. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde hedefler değerlendirilirken sorulacak sorulardan biri değildir?

A) Hedefler toplumun beklentilerine uygunmu?
B) İçerik hedefle tutarlı mı?
C) Hedefler açık ve anlaşılabilir mi?
D) Konu alanının özelliklerine uygun mu?
E) Hedefler davranışlara dönüştürülebilirmi?

21. Öğretimin hedeflerinin öğrenciler tarafından kazanılıp-kazanılamadığını belirlemede ve hedefleri öğrencide gözlemede kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedeflerin sınıflandırılması
B) Hedeflerin belirlenmesi
C) Hedeflerin davranışa dönüştürülmesi
D) Hedeflerin hiyerarşik sıralanması
E) Hedeflerin çok boyutlu olması

22. Bir disiplin ya da çalışma alanında öğrenciye kazandınlması gereken özellikler aşağıdakilerden hangi hedef grubuna girer?

A) Uzak Hedefler
B) Genel Hedefler
C) Özel Hedefler
D) Yakın Hedefler
E) Değerlendirme Hedefleri

23. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel hedefe uygun bir davranış değildir?

A) Bir edebiyat dergisine abone olma
B) Noktalama işaretlerini uygun olarak yerleştirme
C) Ankara'yı harita üzerinde gösterme
D) Demir elementinin özelliklerini söyleme
E) Üçgenin iç açılarının toplamını bilme

24. Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal hedefe uygun bir davranış değildir?

A) Tarih dersini sevme
B) Babasına saygı duyma
C) Vatanının sorunları üzerine eğilme
D) Kültür ve eğitim arasındaki ilişkiyi açıklama
E) Müziğe ilgi duyma

25. Aşağıdakilerden hangisi devinimsel hedefe uygun bir davranış değildir?

A) Bisiklete binme
B) Kurbağalama yüzme
C) Basketbolda smaç yapma
D) Kara kalem resim yapma
E) Trafik kurallarını uygulama

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C D B C E B D C E
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C B E E B A A D B
21 22 23 24 25          
C C A D E